• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky - semináře Národního institutu vzdělávání společnosti IDEA-IQ, a.s.

Cena služeb, způsob placení a informace o službách

IDEA-IQ, a.s. se sídlem: Jetelova 2865/2, Záběhlice, Praha 10, PSČ: 106 00, IČO: 260 265 71, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 9089, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi IDEA-IQ, a.s. na straně dodavatele (dále jen “Dodavatel”) a zákazníkem na straně objednatele (dále jen “Objednatel”) na straně druhé.
Předmětem plnění dle těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Dodavatelem a Objednatelem při poskytování vzdělávacích odborných seminářů.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách které je dodavatel oprávněn přiměřeně měnit vzniká mezi Smluvními stranami („Dodavatelem“  a „Objednatelem“) okamžikem registrace objednatele u dodavatele k provedení  semináře a podpisem těchto obchodních podmínek či potvrzením souhlasu s těmito obchodními podmínkami v registraci respektive  „Objednávce semináře“. Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)  a souvisejícími právními  předpisy.
Přihlášky k účasti na vzdělávacím semináři přijímáme pouze písemně elektronickou formou. Přihlásit se je možné pouze prostřednictvím registrace na těchto webových stránkách  nebo prostřednictvím elektronické datové sítě. Zaslané přihlášky jsou závazné.

Odesláním přihlášky vyjadřujete objednatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.  Při vyplňování formuláře přihlášky uvádějte vždy Váš přesný obchodní název, včetně IČO a DIČ. (Bez těchto údajů nebude daňový doklad úplný). Všechny ceny uvedené u služeb na těchto internetových stránkách jsou konečné včetně DPH. Cena poskytnuté služeby (semináře) je vždy uvedena v objednávkovém formuláři. S celkovou cenou své objednávky je objednatel srozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Při objednávkách služeb (účasti na semináři) je požadována od objednatele platba předem. Přijetí přihlášky dodavatel nepotvrzuje. Objednavatele vyrozumí pouze v případě, jestliže jeho zařazení na seminář není již z kapacitních důvodů možné.

Na základě Vámi uhrazené objednávky vystaví dodavatel daňový doklad. Tento doklad se nezasílá ale je předán objednateli při prezenci.

Termínem uhrazení ceny objednávky se rozumí připsání příslušné částky na účet společnosti IDEA-IQ, a.s. Datum odeslání peněz není považováno za termín uhrazení.

Platba za službu musí být na účtě dodavatele připsána nejpozději do 7 pracovních dnů před konáním semináře. Platbu za službu je možno provést převodem či vkladem na účet dodavatele vedený u České Spořitelny, a.s., číslo účtu: 0622608379/0800, variabilním symbol je IČO, nebo rodné číslo bez lomítka. Nebude-li úhrada závazně objednané služby provedena v době splatnosti je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky.

Přijetím těchto obchodních podmínek obě strany souhlasí s tím, že vzájemná komunikace bude probíhat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.nivz.cz a prostřednictvím elektronické datové sítě, kdy elektronickou adresou dodavatele je ID schránky: aaryrx a elektronickou adresu objednatele uvede objednatel v objednávkovém formuláři. Objednatel je povinen zajistit, aby s dodavatelem komunikovala pouze osoba oprávněná za objednatele jednat. Pro komunikaci prostřednictvím elektronické datové sítě platí, že elektronická datová zpráva je doručena druhé straně třetím dnem po jejím odeslání na elektronickou adresu určenou dle těchto podmínek.

Nebude-li komunikace prostřednictvím elektronické datové sítě technicky možná, je možné využít ke vzájemné komunikaci držitele poštovní licence, kdy doručovací adresou dodavatele je adresa uvedená v těchto podmínkách a adresou objednatele je adresa uvedená v objednávkovém formuláři. Strany se přijetím těchto obchodních podmínek dohodly, že pro doručování prostřednictvím držitele poštovní licence platí, že odeslaná zásilka se považuje za doručenou jejím převzetím anebo desátým dnem po jejím odeslání v případě, že je adresována druhé straně na adresu dle těchto obchodních podmínek a druhá strana si zásilku z jakéhokoli důvodu nepřevezme.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících zpracovává a uchovává společnost IDEA-IQ, a.s. v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů, z.č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků. Společnost IDEA-IQ, a.s. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám, vyjma požadavků orgánů veřejné moci.
Při zpracování osobních údajů o společnost IDEA-IQ, a.s. dbá, aby objednatel neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života zákazníka. Společnost IDEA-IQ, a.s. je povinna provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Data s osobnímu údaji objednatelů jsou uchovávána v majetku společnosti IDEA-IQ, a.s., které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti IDEA-IQ, a.s. jsou chráněny autorským zákonem. Jakákoli část webových stránek společnosti IDEA-IQ, a.s. nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení společnosti. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované za účelem tiskových zpráv (zpravodajství). V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

Ceny storno poplatků a jiné poplatky

Veškeré změny objednávek a případná storna objednávky je možné předat dodavateli pouze písemně.
Termíny pro odhlášení či zrušení své účasti na vzdělávacím semináři a související storno poplatky:
21 dnů a více před termínem konání akce – vrácení 100% ceny služeb
21-7 dnů před termínem konání akce – vrácení 50% ceny služeb
7 a méně dní před konáním akce – vložné se nevrací

Při neúčasti vložné nevracíme, ale je možno vyslat náhradníka.
Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. Všechny tyto změny Vám dáme včas na vědomí. A to prostřednictvím e-mailu nebo telefonem. 

Poučení spotřebitelů: Klient společnosti IDEA-IQ, a.s. má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi poskytovatelem služeb společností IDEA-IQ, a.s. a klientem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost IDEA-IQ, a.s., se sídlem Jetelova 2865/2, Záběhlice, Praha 10, PSČ: 106 00, IČO: 26026571, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 9089 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www. nivz.cz, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         obchodní firma,

c)         adresa nebo sídlo společnosti,

d)         identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e)         telefonní číslo nebo

f)         e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. poskytnutí kosmetických služeb). Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

1.1.1. Společnosti MD Účetnictví, s.r.o., se sídlem: Na Houpačkách 1486, Humpolec, IČO: 261 02 447, externí účetní;

1.1.2.JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, Ph.D., dr.h.c., LL.M., DBA, externí advokátní kanceláři;

1.1.3.zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či těm, kteří jsou jeho obchodními partnery;

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů(www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018